Jump to content

Rules

ENGLISH - Forum Rules - www.nightwishforum.com

- The forum language is English & Finnish, only post English in the English section and Finnish in the Finnish section, . Content in other languages will be removed. There is a list of partner forums in other languages at: www.nightwish.com

- When opening new threads, make sure that a similar one does not already exist and use meaningful titles. No "omg this is awesome".

- No aggressive/rude/malicious behaviour towards anyone.

- Keep posts on topic with the thread subject matter and respect other posters' opinions.

- No deleting moderator notices in posts (orange lettering) or editing your post if it has an orange mod post in it.

- No posting links to downloads/torrents of copyright media.

- No posting YouTube links to leaked/unreleased content or leaked/unreleased/authorized full concerts.

- No discussing leaked media. This includes the likes of "Send me a PM for a download link"

- No spamming

- Usernames, signatures, and avatars to be clean: no swearing, pornographic or vulgar themes etc

- No swearing under any circumstances except within Speakers Corner. This includes workarounds, quotes, abbreviations, and self censoring.

- No double posting if the previous post is less than 2 weeks old (Creation threads exempt).
If you need to double post, ie new news, inform a moderator who can merge your posts and have the date showing as new.


- Keep to the original font colour and style. Size may be altered slightly only for emphasis and is not to be used on a full post.

- The bold, italic, and underline options are all allowed for emphasis. Full posts in any of the three are not allowed.

- Keep caps to a minimum. No full post caps.

- No selling. No advertising.

- Drama is always messy. Moderators won't let debates get out of hand..

- Use Contact The Mods to reply or talk to mods. Don't reply in discussion topics.

- No TOR/proxy/one day emails to set up an account.

- Keep obsessive, over the top 'fangirling' off the forum, this includes fan fiction.


Moderators will step in if any of the above are under question. Warnings and edits are subject to the mods' discretion.

Bans:

Immediate bans will take place in the following situations.

- Hostility to other members

- Ignoring moderators' requests/warnings to stop a certain action

- Deletion of a moderator post (orange text)

- Knowingly posting links to download illegal content

- Exceeding maximum warning status (forum auto bans when status reaches 5)

The term of the ban is at the discretion of the moderator.
SUOMI - www.nightwishforum.com


- Foorumi tarjoaa keskustelut suomeksi ja englanniksi. Muunkieliset viestit poistetaan. Lista muunkielisistä foorumeista löytyy osoitteesta www.nightwish.com

- Varmista uusia keskusteluketjuja avatessasi että vastaavaa ketjua ei ole jo olemassa. Otsikoi ketjusi järkevästi.

- Älä käyttäydy aggressiivisesti, töykeästi tai pahantahtoisesti ketään kohtaan.

- Pysy ketjun aiheessa ja kunnioita toisten kirjoittajien mielipiteitä.

- Älä poista moderaattoreiden huomautuksia viesteistäsi (oranssi teksti) tai muokkaa viestiäsi jos siinä on oranssi moderaattorin viesti.

- Ei linkkejä tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin latauksiin/torrentteihin.

- Ei YouTube-linkkejä vuodettuun tai julkaisemattomaan materiaaliin.

- Ei keskustelua vuodetusta materiaalista. Tämä koskee myös "Latauslinkki yksityisviestillä" -tyylisiä viestejä.

- Ei spämmiä eli roskaviestejä.

- Käyttäjätunnusten, allekirjoitusten ja avatar-kuvien tulee olla siistejä: ei kiroilua, pornografisia tai alatyylisiä aiheita, jne.

- Ei kiroilua missään olosuhteissa. Tämä sisältää kiertoilmaukset, lainaukset, lyhenteet ja itsesensuurin.

- Ei tuplapostausta jos edellinen viesti on alle kaksi viikkoa vanha (Ei päde Runoutta-alueeseen)
Tarvittaessa (esim. jos ketjua pitää päivittää uusilla uutisilla) ota yhteyttä moderaattoriin joka voi yhdistää viestisi ja päivittää sen päiväyksen.

- Käytä fontin oletusväriä ja -tyyliä. Fonttikokojen muuttaminen on sallittua pienessä mittakaavassa korostamista varten, muttei kokonaisiin viesteihin.

- Lihavoiminen, kursiivi ja alleviivaus ovat sallittuja vain korostamista varten. Niiden käyttäminen koko viestissä ei ole sallittua.

- Käytä isoja kirjaimia tarpeettomasti mahdollisimman vähän. Älä lähetä pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoitettuja viestejä.

- Ei myymistä. Ei mainostamista.

- Draama on aina sotkuista. Moderaattorit eivät anna väittelyiden päästä käsistä.

- Käytä Ota yhteyttä moderaattoreihin -ketjua vastataksesi tai puhuaksesi moderaattoreille. Älä vastaa keskusteluketjuissa.

- Älä luo tunnustasi TOR:in, proxyjen tai kertakäyttöisten sähköpostien kautta.

- Pidä obsessiivinen, liiallinen 'fanityttöys' pois foorumilta. Tähän sisältyy fan fiction.


Moderaattorit puuttuvat asiaan jos mikään ylläolevista on kyseenalainen. Varoitukset ja muokkaukset tapahtuvat moderaattorien harkinnan mukaan.

Bannit:

Välittömät bannit annetaan seuraavissa tapauksissa.

- Vihamielisyys muita jäseniä kohtaan

- Moderaattoreiden pyyntöjen tai varoitusten ohittaminen

- Moderaattorin viestin poistaminen (oranssi teksti)

- Tietoinen laittoman materiaalin linkittäminen

- Enimmäisvaroitusrajan ylittäminen (foorumi bannaa automaattisesti kun varoituksia on 5)

Bannin kesto määräytyy moderaattorin harkinnan mukaan.
ESPAÑOL - REGLAS DEL FORO - www.nightwishforum.com


- Los idiomas del foro son solamente en ingles, finlandés y español, comenta solo en ingles en la sección de inglés, en finlandés en la sección de finlandés y en español en la sección de español.
Cualquier contenido en otros idiomas será eliminado. Hay una lista de foros asociados en otros idiomas en: www.nightwish.com

- Cuando abran nuevos temas de discusión, asegúrense de que no exista uno similar, y usen títulos con sentido. Nada de: ''Oh Dios mío, esto es genial''

- No se permite conducta agresiva y/o grosera ni comportamiento malicioso contra nadie.

- Mantengan sus publicaciones de acuerdo al tema que se está debatiendo y respeten otras opiniones.
- No borrar los avisos de los moderadores en sus publicaciones (letras naranjas) o editar un post que tiene un mensaje de moderador en letra naranja.

- No publicar links de descarga y/o archivos torrent de material con derechos de autor.

- No publicar links de Youtube con contenido filtrado o inédito.

- No se permite debatir sobre contenido filtrado. Esto incluye publicaciones del tipo: ''Envíame un MP para el link de descarga''

- No hacer spam.

- Los nombres de usuario, firmas y avatares deben de estar limpios, esto quiere decir; sin palabras ofensivas, sin contenido pornográfico o temas vulgares, etc.

- No se permiten los insultos bajo ningún tipo de circunstancias excepto en el subforo "Rincón del orador". Esto incluye citas, abreviaciones, y autocensuras.

- No hacer publicaciones dobles sí la publicación anterior tiene menos de 2 semanas (Se exenta la creación de temas de discusión). Si necesitas publicar doble, es decir, publicar noticias nuevas,

informa al moderador, quien puede combinar tus publicaciones para que quede con una fecha nueva.

- Mantengan el color y estilo original de la fuente. El tamaño puede ser alterado ligeramente solo para hacer énfasis y no se puede usar en toda la publicación.

- Las opciones de negrita, cursiva y subrayado de la fuente están permitidas para dar énfasis. No están permitidas las publicaciones completas con cualquiera de estas tres opciones.

- Usen las letras mayúsculas al mínimo. No se permiten publicaciones completas en mayúsculas.

- No se permiten ventas ni publicidad.

- El drama siempre genera problemas. Los moderadores no permitirán que las cosas se salgan de control.

- Usa ''Contactar a los Moderadores'' para responder o hablar con los moderadores. No contestes en los temas de discusión.

- No se permite el uso de TOR/proxy/cuenta de email temporal para crear una cuenta.

- Mantengan su actitud de "fanática histérica obsesiva" fuera del foro. Esto incluye los fan fiction.
Los moderadores intervendrán sí alguna de las reglas anteriores son cuestionadas.
Las advertencias y ediciones están sujetas al criterio y discreción de los moderadores.

Expulsiones:

Tendrán lugar las expulsiones inmediatas en las siguientes situaciones:

- Hostilidad hacia otros miembros.

- Cuando no se presta atención a los pedidos o avisos de los moderadores para detener ciertas acciones.

- Si se borra el mensaje de un moderador (en texto naranja).

- Cuando se publica de manera consiente enlaces para descargar contenido ilegal.

- Cuando se excede el máximo de avisos (el foro expulsa automáticamente al usuario cuando se alcanzan los 5 avisos).

El periodo de tiempo de expulsión queda a criterio del moderador.